Adatkezelési tájékoztató

7

A Taiko Hungary Japándob Egyesület az alábbi tájékoztatást nyújta az Egyesület által üzemeltetett hírlevél szolgáltatással és Kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait.

1. Adatkezelő

Taiko Hungary Japándob Egyesület
székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1.B. 2. emelet/21. ajtó
adószám: 18286612-1-41
elnök: Dr. Emri Nóra
telefon: +36-30-703-6136
email: info@taiko-hungary.hu
(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő honlapját (taiko-hungary.hu) kezelő tagjai valamint a hírlevélrendszer technikai hátterének szolgáltatója ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatója: BC.HU Kft. (email: hello@bc.hu)

2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája: Hírlevél értesítések, Kapcsolatfelvétel biztosítása
Adatkezelés jogalapja: A feliratkozó/üzenetet küldő hozzájárulása, amelyet az Adatkezelési tájékoztató elolvasását követő feliratkozással/üzenet küldéssel ad meg
Kezelt adatok köre: · Email cím · Név
Adatkezelés célja: Tájékoztatás az Adatkezelő japándobolással kapcsolatos eseményeiről, kapcsolatfelvétel
Adatkezelés időtartama: Leiratkozásig illetve törlés kéréséig

3. Leiratkozás/Adattörlés

A hírlevélre feliratkozó leiratkozni az “unsubscribe” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül. A Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül beküldött adatokat az Adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvételre használja és kérésre azonnal törli a rendszeréből.

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő hírleveleinek megküldése a „Mailchimp” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül történik. A Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A MailChimp az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az „EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja. A MailChimp használatának adatvédelmi szabályai az alábbi linkeken olvashatók:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/terms/
Az Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik személynek nem továbbítja.

5. A feliratkozó/üzenetküldő jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. A feliratkozó/üzenetküldő jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez való jog: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő törli az adatokat.

Korlátozáshoz való jog: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de a feliratkozó/üzenetküldő igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy a feliratkozó/üzenetküldő a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő a feliratkozót/üzenetküldőt előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg a feliratkozót/üzenetküldőt, ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: a feliratkozó/üzenetküldő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor a feliratkozó/üzenetküldő nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül a feliratkozó/üzenetküldő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték. Ha az Adatkezelő a feliratkozó/üzenetküldő kérésének nem tud eleget tenni, erről a feliratkozót/üzenetküldőt 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja a feliratkozókat/üzenetküldőket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A feliratkozó/üzenetküldő adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségén gyakorolhatja. A feliratkozó/üzenetküldő jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa a feliratkozók/üzenetküldők magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.